Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina w sprawie zmiany i ustalenia nowego składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Bestwina z dnia 2013-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina nr 36/2011 z dnia 7 czerwca

 

Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bestwina:

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Bestwina z dnia 2011-06-07 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bestwina

 

Uchwała Rady Gminy w Bestwinie w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:

Uchwała Nr III/21/10 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .::

 


 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie - to zespół osób, powołanych Zarządzeniem Wójta ze środowisk profesjonalnych do koordynacji i rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele Urzędu Gminy, Policji, Oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pomocy Społecznej oraz Kuratorzy. 
Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz ich najbliższemu otoczeniu poprzez wypracowywanie procedur i metod pomocy. Obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bestwinie.

 Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze  zm). Wraz z wejściem w życie - dnia 1 sierpnia 2010r. - nowelizacji w/w ustawy pojawiły się nowe obowiązki     i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy.

Nowe zadania gminy to:

- Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, w szczególnie w Kodeksie karnym (Dz.  U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zadania Zespołu realizowane są w ustawie i należą do nich:
Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 
1. Opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków pracowników instytucji / placówek zobowiązanych do realizowania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy - do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.

5. Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna osobom, rodzinom, grupom i środowiskom dysfunkcyjnym.

6. Udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

7. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

8. Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie,

10. Informowanie osób stosujących przemoc w rodzinie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o popełnienie przestępstwa. Niebieska Karta dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został ukarany, potrzebne może być złożenie przez Ciebie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na Twoją szkodę, chyba że Policja lub prokurator zajmą się sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po wypełnieniu Niebieskiej Karty Twoja sytuacja będzie stale nadzorowana przez Policję lub pracownika socjalnego.

 

   Najistotniejsze akty prawne związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego