Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie rozpoczyna nabór beneficjentów do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość programu wynosi 55.569,60 zł.
Dofinansowanie dla gminy Bestwina wynosi 55.569,60 zł.

Program ma na celu:
   1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
   2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
   3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
   4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Program adresowany jest do osób w szczególności posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane uzyskają u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4.


Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.