Dział PŚiIS - Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - program ukierunkowany na  pomoc żywnościową skierowaną do  grup osób najbardziej potrzebujących.

O pomoc  można się ubiegać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, osoby zakwalifikowane do PO PŻ mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.  Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty takie jak: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, ser topiony, groszek   z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, gulasz, cukier biały, olej rzepakowy, sok.  Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:  osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  - 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł.  na osobę w rodzinie.

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme