Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

ul. Krakowska 123, 43-512 Bestwina

 

Informacja:

tel. 668193540

fax: 322154604

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Godziny pracy:

poniedziałek   8:00 - 17:00

wtorek   7:30 -  14:30

środa   7:30 - 14:30

czwartek   7:30 - 14:30

piątek   7:30 - 14:30

 

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

- 5 lat - w placówkach handlu detalicznego i w placówkach gastronomicznych

- Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

- Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat. 

Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalona przez Radę Gminy Bestwina  uchwałą Nr XLIV/320/2002 z dnia 19 września 2002 r. :

- Placówki handlu detalicznego - 20 

- Placówki gastronomiczne - 17 

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

-   wniosek wraz z kompletem załączników:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2) zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

4) opinia Rady Sołeckiej sołectwa, w którym będzie lokalizacja punktu sprzedaży. 

- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 

Druki do pobrania również w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Bestwina, ul. Krakowska 123.

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć),  obowiązany  jest  do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w  art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY: 

525,00 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500,00 zł  

525,00 zł

4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500,00 zł

2.100,00 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000,00 zł 

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5% alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł

1,4% wartości sprzedaży

4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł 

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000,00 zł

 
W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
Przedsiębiorca wnosi  opłatę za korzystanie  z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.
 
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w  art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:
 
 

OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18%  alkoholu

(bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

 

 

OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18%  alkoholu

(bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111

- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu nr: 78 8453 0002 000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina 

 

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

• 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika* 

• 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia 

• 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu - za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów 

* Zwolnione z opłaty skarbowej są  pełnomocnictwa:

• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów 

• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

• wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ok. miesiąca 

• wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ok. 14 dni 

• wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  - ok. 14 dni 

• wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23  ze zm.) 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od jej doręczenia - za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), 

• Uchwała nr XLIV/320/2002 Rady Gminy z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Bestwina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 70, poz. 2500), 

• Uchwała Rady Gminy w Bestwinie w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  z dnia 27 sierpnia 2015r. Nr VIII/67/2015 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4465 z dnia 04.09.2015r. 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 

• Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze.zm.). 

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2139 ze. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1827). 

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia       ( Dz. U. z 2017 r. poz. 149)

Sprzedaż i reklamowanie napojów alkoholowych w internecie są nielegalne - przepisy regulujące ten temat w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

• osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 

• osobom do lat 18 (w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy); 

• na kredyt lub pod zastaw. 

Dodatkowe informacje:

• Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie  do spożycia  poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz na poszczególne  rodzaje napojów alkoholowych. 

• Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Gminie Bestwina, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Bestwina.

• Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7dni) oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na napoje alkoholowe wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:  - dla dzieci, 

- masowych - określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2139, z późn. zm.) 

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć   

Wniosek na wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego 

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme