Profilaktyka - alkohol

::. Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2016 rok .::

*****

::. Uchwała Nr XLIII/327/2014 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2015 rok .::

*****

::. Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2014 rok .::

*****

::. Uchwała Nr XXV/185/2012 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2013 rok .::

*****

::. Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2012 rok .::

::. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2012 rok .::

*****

::. Uchwała Nr III/17/10 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2011 rok .::

::. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2011 rok .::

*****

::. Uchwała Nr XXXV/267/09 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na rok 2010 .::

 

     Podstawowa wiedza na temat alkoholu     

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme