KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4
2. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; gops.bestwina.pl; tel. 32 215 46 37
3. Inspektor Danych Osobowych: Barbara Sośnicka-Pawińska - kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa oraz w celu prowadzonych postępowań o przyznanie świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust.1 lit. b, c RODO.
5. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obligatoryjne. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością realizacji postępowania przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego lub informatycznego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczycącego archiwizacji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia po okresach archiwizacji lub prawo ograniczenia przetwarzania.
10. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Nie przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wniosek o realizacje praw dostępny jest na stronie internetowej lub w siedzibie administratora.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. Dane przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 9 ust.1 lit. b Okres przechowywania ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji. Nie udostępnia się danych do Państwa trzeciego.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania przez podmiot danych z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji praw podmiotu danych należy przesłać wniosek na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4, 43-512 Bestwina.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme