Akty prawne związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015