Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór uczestników do Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r.

 Jeżeli jesteś:

- mieszkańcem Gminy Bestwina
- osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
- osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

- nawiązać kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bestwinie
ul. Szkolna 4 lub telefoniczny 0322154637
- wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa, który jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego 48a w okresie od VII- XII 2022 r. Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.:
- spotkania wyjazdowe;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
- zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona (jedna grupa : 20-25 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie. Zapraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2022r. Oddział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich 50 zostaje przeniesiony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwina, ul. Szkolna 4. / główna siedziba GOPS /.

Referat świadczeń prowadzi sprawy z zakresu:

- świadczeń rodzinnych takich jak:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. świadczenie rodzicielskie

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

- dodatku osłonowego to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

  Informuję, że obecnie możliwe jest otrzymanie karty SIM dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.

1. Osoby wśród obywateli Ukrainy przebywające na terenie gminy, które chcą otrzymać darmową kartę SIM, zgłaszają potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 tel. 32 215 46 37. W zapotrzebowaniu należy wskazań imię i nazwisko obywatela Ukrainy oraz numer dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty) .
2. GOPS w Bestwinie przekazuje do operatora sieci komórkowej (przedstawiciel będzie w umówionym terminie na terenie gminy, który na miejscu rejestruje kartę ).
3. Zarejestrowane i opisane karty zostaną za pośrednictwem GOPS przekazane wskazanym osobom.
Przypominamy, że akcja darmowych kart ma na celu umożliwienie kontaktu rodzin z osobami, które pozostały na terenie Ukrainy, w związku z czym karty wydawane są w szczególności osobom dorosłym.