|Kliknij aby otworzyć plakat w większej rozdzielczości 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie po raz kolejny rozpoczyna nabór beneficjentów do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość programu wynosi 47 773,00 zł.
Dofinansowanie dla gminy Bestwina wynosi 43 003,00 zł.

Program ma na celu:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

Zdjęcie pompy ciepła

Image by Freepik Image by Freepik 

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r. 

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie 1000 lub 1500 zł.

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego  niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

Jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wszelkich informacji udziela GOPS w Bestwinie ul. Szkolna 4, który przyjmuje wnioski na dodatek elektryczny.
tel 322154658 lub 322154637

Wzór wniosku można pobrać z:  rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 24 listopada 2022dZ.U. poz 2443  Link zewnętrzny, nowe okno.

 

Nie mamy zwykle świadomości, jak często i jak wielu rodziców słyszy w sądzie słowa: „Nie jesteście w stanie wychowywać swoich dzieci. Zostają one umieszczone w rodzinie zastępczej…”. Takich dzieci, wychowanków pieczy zastępczej z roku na rok przybywa.

Jak dzieci trafiają do rodzin zastępczych?
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest najczęstszym powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej i dotyka coraz więcej opiekunów. Na drugim miejscu wśród powodów, przez które małoletni wychowują się w środowisku zastępczym znajdują się: alkohol i narkotyki.

Trochę statystyki: ile rodzin zastępczych, ilu wychowanków – o jakich liczbach mówimy?
Pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, które odpowiada za organizację pieczy zastępczej w powiecie bielskim znajduje się obecnie aż 201 wychowanków, umieszczonych w 130 rodzinach zastępczych. Najmłodszy ma niespełna miesiąc, najstarszy – 25 lat. Dodatkowo 44 młodych osób przebywa w 3 całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej są czasowo lub na stałe pozbawione opieki rodziców. Niestety, tych drugich przypadków jest zdecydowanie więcej. Zbyt mało rodziców skutecznie walczy o swoje pociechy, odbierając im tym samym szczęśliwe dzieciństwo i zabierając tak ważne poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu potrzebujemy… was, kandydatów na rodzinę zastępczą. Takich rodzin jest wciąż za mało.

Kogo szukamy?
PCPR w Bielsku-Białej stale poszukuje rodzin zastępczych. Obecnie szukamy m.in. rodziny gotowej zaopiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością, które doświadczyło dużo złego ze strony swoich rodziców biologicznych. Teraz potrzebuje bezpiecznego środowiska, opieki i wsparcia nowych rodziców, którzy pokochają i zapewnią mu odpowiednie warunki do życia i rozwoju.

Dochodzimy więc do zasadniczego pytania – czym jest rodzina zastępcza i jak nią zostać?
Rodzina zastępcza jest czasem danym rodzicom biologicznym na uporanie się z dotychczasowymi problemami, które uniemożliwiają im sprawowanie opieki nad własnym dzieckiem. Zostać rodzicem zastępczym, a więc spełniać stawiane przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymagania, wcale nie jest tak trudno, jak mogłoby się nam wydawać. Jednak wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej, to już zupełnie inna historia. Na pewno jest to niesamowita przygoda, której powodzenie zależy od naszego nastawienia, wcześniejszego przygotowania oraz naszych predyspozycji.