Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy uzależnień behawioralnych. W związku z tym prosimy o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się pod linkiem:
https://www.webankieta.pl/ankieta/704958/bestwina-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html (link zewnętrzny, nowe okno).

 

Baner uzupełniający artykuł z logiem: Rządowa Tarcza Antyinflacyjna. Dodatek osłonowy.

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Szkolnej 4 w Bestwine.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,


- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku:

- 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
- 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
- 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
- 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
- 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
- 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
- 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
- 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
(link zewnętrzny, nowa karta)

>> WZÓR WNIOSKU

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Infolinia dodatek osłonowy

Czynna od 4 stycznia 2022 r. w godz. 08:00-16:00 (z wyłączeniem 7 stycznia 2022 r.) tel. (+48) 22-369-1444

 

Informacje, dotyczące przyznawania oraz wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń: Rodzina 500+, Rodzinny kapitał opiekuńczy;

Baner uzupełniający artykuł. Logo programu Rodzina 500 plus oraz logo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie elektronicznie.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej pod linkami:

  1.           Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku z ZUS (link zewnętrzny)
  2.           Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (link zewnętrzny)

Realizacja zadań została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na podstawie:
Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).
Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).