Baner uzupełniający artykuł: Kampania 16 dni. Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie w ramach rozpoczynającej się 25 listopada Kampanii ,,16 Dni Bez Przemocy”, informuje o możliwości otrzymania kompleksowej pomocy osobom zagrożonym przemocą.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny/osoby dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Osobą do której możesz się zgłosić, wszczynającą procedurę może być: policjant, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, nauczyciel, psycholog szkolny, dyrektor szkoły - wtedy gdy prowadząc czynności służbowe czy zawodowe uzna, że stosowana była przemoc. Wszczęcie polega na wypełnieniu formularza Niebieska Karta – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy.

W czym może pomóc „Niebieska Karta ”?
Najważniejsze są działania, które sam/a możesz podjąć, dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Możesz otrzymać następujące wsparcie:
• pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa;
• wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą, np. w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz);
• monitoring zmieniającej się sytuacji;
• podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania przemocy i tego, że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działań edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji.

Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie w godzinach urzędowania (tj. poniedziałki 7.30-17.00, wtorki, środy i czwartki 7.30-15.30 oraz piątki 7.30-14.00) Więcej informacji na stronie: www.gops.bestwina.pl w zakładce profilaktyka – zespół interdyscyplinarny
Informacje pod numerem telefonu GOPS tel. 322154637
Informacje o kampanii - http://kampania16dni.pl/o-kampanii/