Logo Fundusze Europejskie, logo Śląskie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt partnerski: „Powiat bielski – Partnerstwo,  Aktywizacja, Integracja - II Edycja"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie realizuje projekt partnerski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej z następującymi gminami: Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego (woj. śląskie) w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020  jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem   i wykluczeniem społecznym, w podziale na:

  • osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) zamieszkałe na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica,  Kozy, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice,
  • osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie wszystkich gmin powiatu bielskiego,
  • osoby usamodzielniające się, w tym młodzież z ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

Pierwszym etapem realizacji projektu w Gminie Bestwina były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. W sumie zakwalifikowano do udziału 11 kobiet i 4 mężczyzn. Uczestnicy i uczestniczki  będą brali udział w Treningu motywacyjnym, Akademii Poszukiwania Pracy, Treningu umiejętności społecznych oraz indywidualnym doradztwie zawodowym. Odbędą się kursy zawodowe takie jak szkolenie informatyczne ECDL Moduł E-Obywatel oraz dla poszczególnych uczestników i uczestniczek zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji.  Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach objęci są wparciem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kolejnym etapem projektu są staże zawodowe, które w zależności od potrzeb trwają od 3 miesięcy do 6 miesięcy. Ponadto podczas realizacji projektu partnerskiego są organizowane działania środowiskowe, które mają na celu zapoznanie uczestników i uczestniczek z walorami turystyczno-rekreacyjnymi, historycznymi, sakralnymi oraz zdrowotnymi na terenie powiatu bielskiego. Projekt przebiega zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 

ProjektPowiat bielski – Partnerstwo,  Aktywizacja, Integracja - Edycja II
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego