Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że rozpoczęła się III Edycja Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów

Jeżeli jesteś:

- mieszkańcem Gminy Bestwina
- osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
- osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja III 2023 r.

Informacji na temat udziału w Programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego 48a w okresie od II 2023- XII 2023 r. Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.

- spotkania wyjazdowe;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
- zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona (25-30 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Zapraszamy!

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:
1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek:
• tradycyjnie w formie papierowej w GOPS w Bestwinie.
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Załączniki do wniosku
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - kliknij tutaj.
(Link zewnętrzny prowadzący do Ministerstwa Klimatu i Środowiska , nowe okno przeglądarki)
  |Kliknij aby otworzyć plakat w większej rozdzielczości 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie po raz kolejny rozpoczyna nabór beneficjentów do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość programu wynosi 47 773,00 zł.
Dofinansowanie dla gminy Bestwina wynosi 43 003,00 zł.

Program ma na celu:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.