W dniach 8-10 maja 2023 roku przedstawiciel tutejszego ośrodka uczestniczył w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.
Celem warsztatów było zapoznanie z założeniami standardu oraz praktycznymi aspektami wdrażania tego rozwiązania. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych wdrożeniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jego elementów.
Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Szczegółowe informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Krakowie pod linkiem: https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/o-projekcie (link zewnętrzny, nowe okno przeglądarki)

kilka dłoni, jedna na drugiej - symbol wsparcia

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, że rozpoczęła się III Edycja Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów

Jeżeli jesteś:

- mieszkańcem Gminy Bestwina
- osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
- osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja III 2023 r.

Informacji na temat udziału w Programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego 48a w okresie od II 2023- XII 2023 r. Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.

- spotkania wyjazdowe;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
- zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona (25-30 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Zapraszamy!

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:
1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek:
• tradycyjnie w formie papierowej w GOPS w Bestwinie.
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Załączniki do wniosku
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - kliknij tutaj.
(Link zewnętrzny prowadzący do Ministerstwa Klimatu i Środowiska , nowe okno przeglądarki)